Zlatá účtenka

Zlatá účtenka logo
?
Zadejte své jméno a příjmení (př.: „Karel Novák“ ).
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
?
Uveďte svou e-mailovou adresu (př.: „ novak@mail.cz.“).
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
?
Opište IČ (identifikační číslo) ze stvrzenky‚ účtenky nebo jiného dokladu‚ na jehož základě jste platili nebo naopak obdrželi peněžní plnění‚ nebo klikněte na logo daného obchodníka.
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
 
 
 

Obchodní podmínky

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU A UŽÍVÁNÍ APLIKACE "Zlatá účtenka" 

(VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY)

dále v textu též jako "pravidla".

 1. Www.zlata-uctenka.cz je internetovou aplikací (dále v textu též jako „Zlatá účtenka“), která odměňuje počítačem určené účastníky Zlaté účtenky za to, že dle níže popsaných pravidel vstoupili a účastní se Zlaté účtenky a správně zodpověděli položenou otázku (otázky).
 2. Vstup do Zlaté účtenky je bezplatný a účast ve Zlaté účtence není vázaná na podmínku zakoupení jakéhokoliv zboží, služby, či jiného produktu ani od provozovatele, ani od jiných osob.     
 3. Do Zlaté účtenky může vstoupit každá fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům a které bude v době přiznání odměny minimálně 18 let..
 4. Provozovatelem Zlaté účtenky je firma COLIN CORPORATION s.r.o., IČ 27777219 a Jaroslav Moravec, IČ 87040107
 5. Účastníkem Zlaté účtenky se stává každý kdo do Zlaté účtenky zadá své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a jakýkoliv "doklad z běžného života" ; nebo bez jakéhokoliv dokladu zadá své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a do pole IČ obchodníka zadá IČ provozovatele, tj. 27777219 a do pole cena/částka číslici 1 (tzv. volný vstup).
 6. Dokladem z běžného života (dále v textu též jako "stvrzenka") se rozumí jakékoliv strojově tištěné písemné potvrzení obsahující datum a peněžní plnění vyjádřené v korunách českých (Kč). Peněžním plněním se rozumí jakákoliv částka v Kč, kterou držitel stvrzenky v hotovosti, či platební kartou zaplatil, či mohl zaplatit nebo obdržel, či mohl obdržet od jiné osoby, a to k datu uvedenému na stvrzence nebo v den jejího obdržení. Jinou osobou se rozumí fyzické a právnické osoby, kterým bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) - např. živnostníci, firmy, družstva, banky, . státní orgány a úřady, samosprávné orgány (obce, města) a jejich úřady, veřejnoprávní organizace, školy a školská zařízení a instituce, komory, církevní organizace, zdravotnická zařízení a organizace, zdravotní pojišťovny, příspěvkové organizace, charitativní organizace, nadace, zájmová a občanská sdružení, Česká pošta a jiné státní organizace  apod..
 7. Za nepřípustné a neplatné doklady a v rozporu s ustanoveními 5. a 6. jsou považovány zejména: jakákoliv ručně vypisovaná potvrzení, paragony a stvrzenky, dále bankovní výpisy, účetní výkazy, faktury a jiné doklady na bezhotovostní finanční plnění, a to i strojově tištěné. Poskytovatel si vyhrazuje právo individuálně posoudit přípustnost a platnost jakéhokoliv dokladu zadaného účastníkem Zlaté účtenky.
 8. Každý účastník, nebo zájemce o vstup do Zlaté účtenky se může přihlásit do Zlaté účtenky i bez zadání jakéhokoliv dokladu specifikovaného v ustanoveních 6. a 7. a má možnost získat jednu z peněžitých odměn (tzv. volný vstup). Volný vstup do Zlaté účtenky bez jakéhokoliv dokladu je popsán v ustanovení 5. věta za středníkem. Postavení účastníka, který vstoupil do Zlaté účtenky bez zadání dokladu je rovnocenné s postavením účastníka, který doklad zadal.     
 9. Počet vstupů do Zlaté účtenky je omezen počtem dokladů, které má držitel k dispozici a na jeden volný vstup bez jakéhokoliv dokladu (dle ustanovení 8) za losovací týden. Losovacím týdnem se rozumí doba od 18,00 hod. každé neděle do 18,00 hod. následující neděle.
 10. Za jeden den může účastník Zlaté účtenky zadat libovolný počet dokladů, avšak vždy pouze jeden doklad od jedné osoby (specifikované v ustanovení 6.) s jedním datem. Každý den lze zadat doklad s datem totožným s datem jeho zadání do Zlaté účtenky a doklad s datem včerejším (tj. o 1 den předcházející datu zadávání). Za jeden den se považuje kalendářní den od 00.00 hod. do 24,00 hod..
 11. Do účasti o získání peněžité odměny bude zařazen každý účastník Zlaté účtenky, který splnil pravidla Všeobecných obchodních podmínek a který správně zodpověděl položenou otázku (otázky), a to tolikrát, kolik dokladů v souladu s pravidly zadal do Zlaté účtenky (včetně volného vstupu bez dokladu).  
 12. Vítězové peněžitých odměn jsou zveřejněni na stránce Galerie vítězů každou neděli v 19,00 hod..
 13. Vítěze peněžitých odměn vždy za uplynulý losovací týden určuje počítač.
 14. Peněžité odměny poskytovány provozovatelem jsou ve výši Zlatá účtenka - 1 x 2.000,-Kč, Stříbrná účtenka - 3 x 1.000,-Kč, Bronzová účtenka - 20 x 100,-Kč. Výše peněžitých odměn, stejně jako podmínky jejich získání mohou být pro každý losovacím týden změněny. Každý účastník Zlaté účtenky získává přehled svých výdajů a statistiku zadaných dokladů.  
 15. O výši peněžité odměny rozhoduje pouze pořadí jejich určení počítačem.  
 16. Držitel vítězného dokladu bude informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při vstupu do Zlaté účtenky. Ukáže-li se e-mailová adresa jako nesprávná, nefunkční, neexistující, či jinak nepoužitelná, ztrácí držitel vítězného dokladu nárok na tuto odměnu, stejně jako jako v případě nezodpovězení položené otázky (otázek), nebo při nesprávném zodpovězení.
 17. Peněžité odměny jsou zasílány bezhotovostně na bankovní účet, který držitel vítězného dokladu uvede do výherního formuláře a pouze poté, kdy provozovatel ověří platnost a přípustnost kopie dokladu dle pravidel Zlaté účtenky. Nevyplní-li držitel vítězného dokladu výherní formulář do 7 kalendářních dnů od zveřejnění údajů o jeho osobě a dokladu v Galerii vítězů nebo ve stejném termínu neobdrží provozovatel kopii jeho vítězného dokladu, ztrácí držitel vítězného dokladu nárok na peněžitou odměnu. 
 18. Shledá-li provozovatel, že účastník Zlaté účtenky porušil její pravidla (Obchodní podmínky), nebo že údaje zadané účastníkem Zlaté účtenky neodpovídají skutečnosti, nebo se údaje uvedené při zadání vítězného dokladu neshodují s údaji ve výherním formuláři, nebo zadané údaje z vítězného dokladu nebudou v souladu s pravidly (Obchodními podmínkami), nebo provozovatel neobdrží kopii vítězného dokladu, ztrácí držitel vítězného dokladu nárok na danou peněžitou odměnu, to platí i v případě pojme-li provozovatel o existenci takovýchto okolností podezření. Na jakoukoliv peněžitou odměnu nemá nárok fyzická osoba mladší 18-ti let.
 19. Žádná fyzická ani právnická osoba nemá jakýkoliv právní nárok na to stát se účastníkem Zlaté účtenky, být zařazena do účasti o získání peněžitých odměn, či získat peněžitou odměnu.
 20. Duplicitní účast konkrétní fyzické osoby ve Zlaté účtence prostřednictvím různých e-mailoých adres, stejně jako duplicitní zadání jednoho dokladu jsou nepřípustné. Nepřípustné jsou rovněž rodinné duplicity, tj. bude-li jeden doklad od jedné osoby zadán několikrát, a to účastníky Zlaté účtenky, kteří jsou rodinnými příslušníky, nebo příbuznými.
 21. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení držitele vítězného dokladu, který obdrží peněžitou odměnu.
 22. Účastníci vstupem do Zlaté účtenky, tj. zadáním jména a příjmení, e-mailové adresy a jakéhokoliv dokladu, či na základě volného vstupu do Zlaté účtenky uděluji provozovateli souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v uvedeném rozsahu zadaných údajů a se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu ať už ze strany provozovatele nebo jeho obchodních partnerů. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné, bez zadání údajů v uvedeném rozsahu a bez souhlasu s jejich zpracováním a udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení však účast ve Zlaté účtence není možná. Účastníci mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 23. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Účastníci Zlaté účtenky potvrdí souhlas se zněním aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek vstupem a účastí ve Zlaté účtence. Neakceptuje-li, či nesouhlasí-li účastník Zlaté účtenky nebo zájemce o vstup do zlaté účtenky s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nemá právo vstupovat a účastnit se Zlaté účtenky.
 24. V případě výluky nebo technických potíží Zlaté účtenky, nebo v jakémkoliv jiném případě, kdy nebude možno vstoupit a účastnit se Zlaté účtenky nemá žádný účastník, či zájemce o vstup do Zlaté účtenky jakýkoliv právní nárok na zpětné zadání dokladů, které by jinak bylo možno zadat, kdyby se výluka, technické potíže, či jiné okolnosti, znemožňující vstup a účast ve Zlaté účtence, nevyskytly. 

 

 

                          Platnost od 28.4.2013                                                                                                                                                                  

Zlatá účtenka vyhrává:1 x 2.000 Kč
Stříbrná účtenka vyhrává:3 x 1.000 Kč
Bronzová účtenka vyhrává:20 x 100 Kč
Zlatá účtenka

Copyright © Zlatá účtenka, 2018

Developed by 4jm.cz

Hlavním předmětem našeho zájmu je tvorba webových stránek. Specializujeme se především na webové stránky jako je inzertní web nebo realitní web. Mužete si také vyzkoušet naše demo aplikace.

Dnes je:22.10 2018 - 01:24
Minulé losování proběhlo:21.10 2018 v 19:00
Následující losování proběhne:28.10 2018 v 19:00